Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek Mi Magazin

Utolsó frissítés: 2020. december 10.

mimagazin.hu

Spirit Service Ltd.
Hova House, 1 Hova Villas,
Hove, BN3 3DH
United Kingdom

hellomimagazin@gmail.com

Köszönjük, hogy a Mi Magazint használja!

Küldetésünk, hogy elmélyítsük az emberek világmegértését, a tudatosságot, egy más fajta gondolkodásmódot, és hogy terjesszük a fontos gondolatokat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Feltételek) a Spirit Service Ltd. (Továbbiakban: Adatkezelő, vagy Szolgáltató) által biztosított Webhelyhez, mobil alkalmazáshoz, és egyéb online termékekhez és szolgáltatásokhoz (együttesen Szolgáltatások) való hozzáférésre és azok használatára vonatkoznak.

Ön (a továbbiakban Érintett) a Weboldal hozzáférésével, vagy annak használatával beleegyezik, hogy elfogadja a Feltételeket.

Adatvédelmi irányelveink elmagyarázzák, hogy gyűjtjük, és használjuk fel az Érintett adatait, míg szabályaink körvonalazzák, az Érintett felelősségét Szolgáltatásaink használata során.

Szolgáltatásink használatával elfogadja, hogy a jelen Feltételek és Szabályaink kötelezőek.

Kérjük, olvassa figyelmesen végig a Feltételeket. Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel, vagy Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a hellomimagazin@gmail.com e-mail címen.

 1. Szolgáltatás
 1. A Szolgáltató mimagazin.hu tartalmat, és felületet biztosít a felhasználók (továbbiakban Érintettek) számára cikkek, blog bejegyzések, kérdések, válaszok, események, idézetek, videók, podcast-ok, fórumok, és egyéb szolgáltatások (együttesen, és a továbbiakban: Szolgáltatások) elhelyezésére.

1.2 Ez magában foglalhatja az olyan vállalkozások, és Érintettek azon képességét, hogy önmagukat reklámozzák, és közvetítsék a mimagazin.hu webhelyen, a felajánlott domain néven keresztül (együttesen: Webhely) és/vagy a mimagazin.hu mobilalkalmazásokon, (továbbiakban: Alkalmazás) és a Mi Magazin szociális media felületeken (Mi Magazin FaceBook, Mi Magazin Twitter, Mi magazin Instagram, Mi magazin, Pinterest, MI Magazin You Tube) együttesen a MImagazin.hu Szolgáltatásokban.

1.3. A mimagazin.hu Szolgáltatás használatára a Feltételekben meghatározott feltételek vonatkoznak.

1.4. A mimagazin.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás, és lehetőség biztosítása Érintetteknek, hogy megjelenítsék írásaikat, Szolgáltatásaikat. A mimagazin.hu ezen tevékenységével leginkább a célcsoportjába tartozó, tudatos gondolkodású, és spirituális érdeklődésű nőket és férfiakat célozza meg. Számukra szolgáltat érdekes, és fontos témakörökben információt, és teret enged, hogy gondolataikat megjelenítsék. A mimagazin.hu által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességéért, megbízhatóságáért, és eredetéért a mimagazin.hu, valamint a mimagazin.hu üzemeltetője, tulajdonosa, és annak képviselői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A mimagazin.hu az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül.

1.5. A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személy által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, amely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A mimagazin.hu további, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás körébe tartoznak az alábbi Szolgáltatások: Tudatosság, Mozgás, Sport, Önismeret, Egészség, Párkapcsolat, Intimitás, Események, Ezotéria, és Szakértői profilok.

 1. Tartalom elhelyezése a Weboldalon

2.1 Amennyiben Érintett tartalmat nyújt be Szolgáltatónak, úgy az Érintett által benyújtott tartalomért, annak eredetéért, valamint a Szolgáltatásával kapcsolatos törvények betartásáért is Érintett a felelős.

2.2. Érintett nem másolhat, és nem oszthat meg olyan tartalmat, amire nincs jogosultsága.

2.3. A Szolgáltatások használatának meg kell felelnie a Szabályainknak.

2.4. Kérjük, hogy a tartalmat benyújtó Érintett Szolgáltatása legyen eredeti, informatív, naprakész, a Magazin témáival megegyező, pejoratív-, másokat sértő-, és minősítő szavaktól mentes.

2.5. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos Szabályokat és kritériumokat a Weboldalon található “Írj te is cikket” menüpont részletezi, aminek betartása kötelező. Egyéb esetben nem áll módunkban a Weboldalon elhelyezni a Szolgáltatást.

2.6. Más nevében kérjük, hogy ne nyújtson be Szolgáltatásokat.

2.7. A Szolgáltatásaink használatához, legalább 16 évesnek kell lennie.

2.8. Érintett vállalja, hogy nem ad el személyes adatokat. Az “eladás” kifejezést használva Érintett vállalja a rá vonatkozó törvények jelentését, betartását, és következményeit.

2.9. Érintett vállalja, hogy Szolgáltatóval Együttműködési Megállapodást köt.

 1. A Szolgáltatási feltételek frissítése; Integráció

3.1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

3.2. Az Általános Szerződési Feltételek tetején található „Utolsó frissítés” dátum jelzi, hogy mikor történt a legfrissebb módosítás az Általános Szerződési Feltételekben.

3.3. A mimagazin.hu Szolgáltatás elérésének és használatának folytatásával Érintett elfogadja az ilyen jellegű módosításokat.

3.4. Javasoljuk, hogy a mimagazin.hu Szolgáltatás minden egyes használata előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

 1. A szolgáltatás elérhetősége

4.1. A mimgazin.hu oldalon található Szolgáltatások szabadon fogyaszthatóak, azok bárki által – jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

4.2. A mimagazin.hu Szolgáltatásokat bármikor, értesítés-, és felelősség nélkül módosíthatjuk, frissíthetjük, megszakíthatjuk, felfüggeszthetjük, vagy megszűntethetjük.

 1. Szerzői jogvédelem

A Weboldal és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

 1. Reklám, hirdetések, és linkek

6.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett hirdetések elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat a Szolgáltató a szerkesztett tartalmaktól elkülönítetten (pl. jelöléssel) teszi közzé.

6.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni!

6.3. Tilos a Honlap felületein a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatgyűjtést, profilalkotást, monitorozást végezni!

6.4. A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, amely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

6.5. A reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos tájékoztatás a Weboldal “Hirdess velünk” menüpontja alatt található.

 1. Szolgáltató felelősségének korlátozása

7.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért, Szolgáltatásért- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.

7.2. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, Szolgáltatást, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.3. A Weboldalt mindenki a saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel az Érintett által a Weboldalon közzétett tartalmat.

 1. Adatvédelmi irányelvek

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

Adatkezelés célja: weboldal üzemeltetés, hírlevél küldés, meghívó küldés, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás.

8.1 Fogalom meghatározások

8.1.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

8.1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

8.1.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

8.1.4. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.1.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8.1.6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja egyrészt az Érintett (továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont), melyet az Érintett a hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg. A weboldalt kiszolgáló szervereket a tárhely.eu  üzemelteti.

8.3 Adattovábbítás

9.3.1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály, vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.3.2. Adatkezelő az Érintett kifejezett kérésére megadhatja/feltűntetheti Érintett nevét, és elérhetőségét, az Érintett által írt cikkek megjelenésekor.

8.4 A kezelt személyes adatok köre

8.4.1. Adatkezelő Weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül. A honlap megfelelő működése érdekében az Érintettnek a böngészőjében nem feltétlenül kell engedélyeznie a cookie-k használatát.

Az adatkezelés célja: a session azonosító sütik csak az adminisztrációs felület eléréséhez szükségesek, a hétköznapi látogatók számára jelenlétük nem szükséges, a weboldalon belül más részeken sehol nincs használva a session azonosító.

Kezelt adatok köre: session azonosítószám, dátum, időpont

Adatkezelés időtartama: 30 perc

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nincsenek.

8.4.2. Ahhoz, hogy az Érintett a hírlevélre fel tudjon iratkozni, az Érintettnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 1. a) vezetéknév, keresztnév
 2. b) e-mail cím

Az adatkezelés célja: hírlevél küldés, direkt marketing levelek küldése, Érintett kifejezett kérésére, az Érintett által írt cikkekben való megjelenítésre.

A 8.4.2 pontban feltüntetett adatokat az Adatkezelő az alábbiakra használja: hírlevél küldés , direkt marketing levelek küldése, és az Érintett kifejezett kérésére, az Érintett által írt cikkekben való megjelenítésre.

Ezen adatok kezelése a hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő az Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az Érintett részére reklámküldemények, ajánlatok (hírlevelek) küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő hellomimagazin@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti a hírlevél adatbázisból való törlését. Érintett a hírlevélről leiratkozást kizárólag írásban kérheti a fent leírt módokon.

Érintett az adatait a hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Érintett kérésére bármikor megtörténhet.

8.4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

8.4. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8.5. Érintett jogok és jogérvényesítés

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon

8.6 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

8.7 Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a)    az adatkezelés céljai;
 2. b)    az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e)    az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.8. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.9 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

8,9.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)    az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)    az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.9.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.9.3 Az 8.9.1. és 8.9.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b)    a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c)    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d)    a  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 8.9.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelmé

8.10. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.10.1.  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)    az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.10.2  Ha az adatkezelés az 8.10.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.11. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.12. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8.13. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

– az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.14. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.15.Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintetett. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett  elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett ó másként kéri.

8.16. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az Érintett adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein kérhet.

8.17 Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

8.17.1. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

8.17.2. Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek a 8.2. pontban rögzített adatkezelések.

8.17.3. Adatkezelő bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető adatait.

8.17.4. Adatkezelő rendszere az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.17.5. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkelő felhívja az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

8.17.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.17.7. Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

8.18 Rendelkezés személyes adatokkal

8.18.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

8.18. 2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

8.18.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.19. Jogérvényesítési lehetőségek

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.

Hatósági eljárás:

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • Európai Parlament és Tanács „Általános Adatvédelmi Rendeletét” („GDPR”) 2016/679
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

 Jelen Felhasználási feltételek 2020.december 10. napjától visszavonásig hatályosak

A cikk szerzője:

Tari Valéria

99% Légy az egyetlen! című könyv szerzője,
Párkapcsolati Tanácsadó,
Szent Kakaó Healing Ceremónia Facilitátor,
ThetaHealing Instruktor

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.